Makeup & Hair: Vania Oliveira | Photo: Hello Twiggs